fbpx

Beneficiari eligibili: Microintreprinderi Regiunea Nord–Est

 • Firme înființate în baza Legii nr. 31/1990 care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, cu sediul social în regiunea Nord-Est (urban sau rural) și locația de implementare a proiectului în mediul urban din Regiunea NORD-EST inclusiv satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea NE. Acest apel se adresează microîntreprinderilor din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Microîntreprinderilor localizate în județele Vaslui și Botoșani vor primi un punctaj suplimentar, pentru a reduce disparitățile.
 • Domeniile de activitate care se vor finanța: producție, activități de tipografie, colectare/tratare/reciclare deșeuri/, lucrări de construcții, service auto, producție/distribuție cinematografică, activități IT/prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe, activități juridice/de contabilitate și audit financiar, activități de publicitate/media, arhitectură, activități medicale/veterinare
 • Locația de implementare este în mediul urban din Regiunea Nord – Est inclusiv satele aparținătoare.
 • Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor (0 – 9 angajați).
 • Nu are datorii la bugetul de stat sau la cel local.
 • Solicitantul nu se află în dificultate la sfârșitul anului 2022.
 • Solicitantul nu a avut activitatea suspendată in 2022 și/sau 2023.
 • Firma înființată cel mai târziu la 3 Ianuarie 2022.
 • Solicitantul a obținut profit din exploatare în 2022.
 • Solictantul își asumă crearea a cel puțin un loc suplimentar de muncă, față de 2022.

Finanțare

 • Ajutor financiar între: 50.000 – 200.000 euro.
 • Apelul de proiecte este unul competitiv, cu termen limită de depunere și cu un prag de excelență de 85 de puncte în vederea contractării directe. Se vor evalua toate cererile de finanțare depuse până la închiderea apelului.
 • Alocarea financiară disponibilă pentru acest apel de proiecte este de 30 milioane de euro

Intensitate finanțare – Microîntreprinderi Regiunea Nord–Est

 • 90% ajutor financiar nerambursabil.
 • minim 10% contribuție proprie.

Cheltuieli eligibile

Activitățile eligibile ale proiectului trebuie să se încadreze în următoarele acțiuni: 

1. Dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestări servicii

a) lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

b) achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare. 

c) achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie (altele decât cele de la pct. b), precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților. 

“Energie din surse regenerabile” sau „energie regenerabilă” înseamnă energie din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, solară (solară termică și solară fotovoltaică) și geotermală, energie ambientală, energia valurilor, energie hidroelectrică, biomasă, gaz de depozit, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz; 

d) Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare; 

2. Activități de marketing și branding: 

Activități de marketing: evaluarea pieței; dezvoltarea produselor și a serviciilor prin adaptarea acestora la cerințele și puterea de cumpărare a consumatorilor; promovarea vânzărilor; distribuția produselor/ serviciilor; analiza eficientei costurilor de marketing etc. 

Activități de branding: realizare strategie de brand, identitate brand, brand marketing; 

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții de tipul celor menționate la punctele 1.c. și/sau 2 de mai sus și/sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii (lucrări de modernizare). 

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare. 

Ghid lansat

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada

24 noiembrie – 31 decembrie 2023.

Solicită consultanță prin formularul de CONTACT sau la numărul: 0740262799
Pentru a fi la curent cu ultimele știri, ne poți urmări pe Facebook sau Linkendin