Skip to content

Digitalizare IMM PNRR/2024 (PARTENERIAT)


COMPONENTA C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE

INVESTIȚIA I3. SCHEME DE AJUTOR PENTRU SECTORUL PRIVAT

MĂSURA 1. SCHEMĂ DE MINIMIS ȘI SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ÎN CONTEXTUL DIGITALIZĂRII IMM-URILOR

GRANTURI PENTRU SPRIJINIREA ANTREPRENORILOR ÎN DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE AVANSATE

Beneficiari eligibili:

 • (1) Pot beneficia de ajutor de stat, respectiv ajutor de minimis, în cadrul prezentului apel de proiecte, întreprinderile care au calitatea de IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii), în sensul prevederilor Anexei I Definiția IMM la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea cumulativă (atât pentru lider de parteneriat cât și pentru partener) a următoarelor condiții:
 • a) sunt înregistrate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind societățile cooperative, republicată, cu modificările și completările ulterioare), respectiv în baza OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare;
 • b) au sediul social sau un punct de lucru în România, cel puțin la momentul plății ajutorului de stat;
 • c) sunt înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2021, nu au avut activitatea suspendată în anul depunerii cererii de finanțare și în anul 2022, în conformitate cu informațiile preluate de la Oficiul Național al Registrului Comerţului/Agenția Națională de Administrare Fiscală și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal 2022;
 • d) la data semnării contractului de finanțare nu au obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul consolidat al statului și respectiv bugetul local și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal pentru toate punctele de lucru situate pe raza unor unități administrativ teritoriale diferite;
 • f) au capacitatea de a asigura contribuția financiară, necesară pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, a costurilor suplimentare ce pot apărea în implementare, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum și sustenabilitatea financiară a investiției, respectiv costurile de întreținere, operare și mentenanță a investiției pe toată durata de durabilitate a proiectului. Contribuția financiară proprie trebuie să fie constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor de stat/de minimis;
 • g) nu desfășoară activități cu produse care au caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
 • h) nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • i) nu intră în categoria de “întreprinderi aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în cuprinsul prezentului ghid specific;
 • j) nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 • k) nu fac obiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat / de minimis în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a unui furnizor de ajutor, a Consiliului Concurenței sau a unei instanțe de judecată, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
 • l) nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
 • m) nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
 • n) nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);
 • o) nu desfășoară comerț sexual;
 • p) nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice ”nu poate fi garantată;
 • q) nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară sau financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.
 • r) nu desfășoară activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.
 • s) solicită ajutor de stat/de minimis a cărui valoare se încadrează în limitele prevăzute în prezentul ghid.

Liderul de parteneriat poate depune un singur proiect în cadrul prezentului apel.

Numărul maxim de proiecte în care se poate angaja un partener este de 3 proiecte. Partenerul se va asigura de evitarea dublei finanțări în ceea ce privește dezvoltarea produselor IT/soluțiilor IT în cadrul proiectelor în care participă (nu se vor accepta la plată aceleaşi produse IT/soluții IT dezvoltate pentru alte proiecte propuse pentru finanțare).

Activitatea pentru care se solicită finanțare (asociată unui cod CAEN) aferent proiectului de investiții trebuie să fie autorizată la 31.12.2022 pe firmă (pentru liderul de parteneriat) și cel puțin la momentul plății ajutorului de stat la locația de implementare a proiectului (sediu social sau punct de lucru al liderului de parteneriat);

Proiectul prin care se solicită ajutor de stat regional trebuie să cuprindă obligatoriu o investiție inițială în active, având opțiunea de a accesa și ajutor de stat pentru cercetare – dezvoltare și/sau ajutor de minimis, în condițiile detaliate în prezentul ghid;

Liderul de Parteneriat nu trebuie să desfășoare activități în domeniul IT, respectiv nu trebuie să aibă autorizate în anul 2023 cât și la data depunerii proiectului codurile CAEN definite la Cap.1.3. Definiții, lit. f) din ghidul solicitantului;

În cadrul prezentului apel nu se acordă finanțare pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri;

Aspecte privind parteneriatul:

a) Liderul de parteneriat va prezenta un memoriu justificativ prin care motivează selecția partenerului, în baza capacității tehnice și economice, a experienței acestuia în domeniul IT, precum și aplicabilitatea contribuției acestuia în cadrul procesului tehnologic al liderului de parteneriat. Nu se acceptă ca liderul de parteneriat și partenerul să fie firme legate, partenere sau să facă parte dintr-o întreprindere unică.

b) Parteneriatul constituit pentru implementarea proiectului și consemnat prin Acordul de parteneriat (anexă la cererea de finanțare)

Partenerii nu pot avea atât calitatea de partener pentru realizarea activităților de cercetare și dezvoltare, cât și furnizori de bunuri și/ sau servicii în cadrul unui proiect.

Finanțare

 • Valoarea finanțării nerambursabile cumulate (ajutor de stat regional, ajutor de stat pentru cercetare și dezvoltare și ajutor de minimis) ce poate fi acordată pentru un proiect comun (lider de parteneriat și partener) se va determina în funcție de categoria în care se încadrează liderul de parteneriat, indiferent de categoria IMM în care se încadrează partenerul, după cum urmează:
 • Microîntreprinderi – 500.000 – 600.000 euro;
 • Întreprinderi mici – 500.000 – 1.500.000 euro;
 • Întreprinderi mijlocii – 500.000 – 3.000.000 euro.

Un proiect poate cuprinde 3 (trei) măsuri de sprijin (categorii de ajutoare), după cum urmează:

 • ajutor regional pentru investiții (Lider de parteneriat) – minim 70% (procent din valoarea totalului cheltuielilor eligibile ale proiectului)
 • ajutor de stat pentru cercetare și dezvoltare (Lider de parteneriat și partener) – maxim 30% (procent din valoarea totalului cheltuielilor eligibile ale proiectului) – (Activitate obligatorie pentru ambele IMM-uri. Liderul de parteneriat și Partenerul vor detalia în Acordul de parteneriat/ Cererea de finanțare impărțirea bugetului aferent activității pentru cercetare și dezvoltare)
 • ajutor de minimis (Lider de parteneriat) – Valoarea ajutorului de minimis acordat poate fi de maxim 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data semnării contractului de finanţare.

Alocarea apelului de proiecte

 • Bugetul total estimat este de 150 milioane euro, echivalent în lei, după cum urmează:
 • 021c (alocare de 130 de milioane EUR) – Dezvoltare tehnologii avansate.
 • 021d (alocare de 20 de milioane EUR) – Securitate cibernetică.

Activități eligibile

În cadrul prezentului apel de proiecte sunt eligibile pentru acordarea ajutoarelor de stat regionale, ajutoare pentru cercetare și dezvoltare și ajutoare de minimis activitățile care au ca scop sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea și implementarea de tehnologiilor digitale avansate (cum ar fi inteligența artificială, datele și cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică), astfel:

a) Activități specifice ajutorului de stat pentru cercetare – dezvoltare:

 • cercetare industrială în scopul dobândirii de cunoștinţe și competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii ori pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente, inclusiv a produselor, proceselor sau serviciilor digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii și tehnologii digitale, cum ar fi supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date și tehnologiile de tip cloud);
 • dezvoltare experimentală (dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștinţe și competenţe relevante existente de ordin știinţific, tehnologic, de afaceri și altele) cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi ori îmbunătăţite, inclusiv produse, procese sau servicii digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii și tehnologii digitale, cum ar fi, de exemplu, supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date și tehnologiile de tip cloud sau edge);
 • definirea, planificarea și documentarea conceptuală a unor noi produse, procese sau servicii;
 • realizarea analizei de business și analiza vulnerabilităților privind securitatea cibernetică la nivelul liderului de parteneriat. Aceasta etapă trebuie să includă și realizarea documentației care stă la baza proiectării, dezvoltării și implementării tehnologiilor digitale avansate propuse pentru liderul de parteneriat;
 • asistență în design, implementare, migrare date;
 • customizare și integrare arhitecturi;
 • dezvoltarea propriu-zisă a aplicațiilor IT identificate în urma elaborării analizei de business, după caz.

b) Activități specifice ajutorului de stat regional: activitățile care au ca scop creșterea competitivității IMM-urilor prin investiții care contribuie la dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate prin:

 • achiziții de active corporale și necorporale conform planului/analizei de business realizată de partener pentru liderul de parteneriat (hardware pentru calculul de
 • înaltă performanță și cuantică, echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation, proiectarea, producția și integrarea sistemelor în domeniul microelectronicii);
 • achiziții de tehnologii blockchain (ce favorizează în principal industria de producție și lanțul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, schimb eficient de date), IoT (internetul obiectelor), IIoT (internetul industrial al obiectelor), Big Data, Cloud computing și inteligență artificială;
 • achiziții de active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică;
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
 • achiziția de date și cloud computing (cu condiția ca aceste achiziții să poate fi încadrate la imobilizări necorporale);

c) Activități specifice ajutorului de minimis:

 • activități de transfer de abilități/competențe/cunoștințe de cercetare-dezvoltare: asistenţă tehnologică pentru inovare; consiliere și expertiză pentru validarea ideii/soluției (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa și implementa soluțiile tehnice inovative potrivite); consiliere pentru obținerea, protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială; activități de omologare, certificare și standardizare a produselor/serviciilor/proceselor;
 • activități privind achiziția de active necorporale: licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii precum și active necorporale achiziționate din surse externe în condiții de concurență deplină pentru activități de inovare: cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare;
 • activități privind asigurarea accesului la bănci de date, servicii de cloud computing (Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS)) și de stocare a datelor, biblioteci sau alte servicii conexe.

Status Apel: În consultare

Calendar orientativ al apelului de proiecte

15.01.2024 – 29.03.2024 – etapă depunere proiecte

01.04.2024 – 31.05.2024 – etapă evaluare proiecte

01.06.2024 – 30.06.2024 – etapă încheiere contracte

ATENȚIE!

 • Numărul de criterii de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI) atins la finalizarea implementării proiectului (minim 7 criterii DESI), trebuie menținut pe toată durata de durabilitate a proiectului.
 • Numărul de angajați în anul 3 de durabilitate trebuie să fie cel puțin egal cu cel din anul financiar 2022. În cazul întreprinderilor fără angajați în anul 2022, pentru a putea fi calculat punctajul aferent productivității muncii, se va introduce în cererea de finanţare cifra 1 la număr de angajaţi, iar numărul de angajați în anul 3 de durabilitate trebuie să fie cel puțin 1.
 • Liderul de parteneriat va prezenta la Cererea de transfer finală, un raport tehnic IT, întocmit de un auditor independent sau de o entitate care are ca domeniu de activitate consultanță în tehnologia informației, care va certifica faptul că au fost îndepliniți indicatorii asumați prin Cererea de Finanțare la finalizarea proiectului; în caz contrar, cererea de transfer nu va fi acceptată la plată.
 • Pentru indicatorul Sistem funcțional de management integrat pentru îmbunătățirea continuă a întreprinderii în primii 3 ani de durabilitate, modul de îndeplinire al acestuia va fi certificat de un auditor independent și depus împreună cu ultimul raport privind durabilitatea investiției.
 • În situaţia în care proiectul nu realizează integral indicatorii asumaţi, finanţarea nerambursabilă acordată va fi redusă proporţional, cu excepţia cazurilor temeinic justificate.

Solicită consultanță prin formularul de CONTACT sau la numărul: 0740262799
Pentru a fi la curent cu ultimele știri, ne poți urmări pe Facebook sau Linkendin