Skip to content

Programul Servicii și Comerț

Buget

 • Bugetul alocat prin Legea nr. 368/2022 de aprobare a bugetului de stat pentru implementarea măsurii în anul 2023 este de 74.500.000 lei, numărul estimat de beneficiari pentru anul 2023 fiind de 149.
 • Bugetul estimat pentru implementarea măsurii în intervalul 2024-2027 este de 298.000.000 lei, reprezentând câte 74.500.000 lei pentru fiecare an, numărul estimat de beneficiari pentru această perioadă fiind de 596, reprezentând câte 149 pentru fiecare an.

Criterii de eligibilitate Servicii și Comerț:

 • sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și
  completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea
  cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru
  stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în
  afaceri, cu modificările și completările ulterioare;
 • sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, conform prevederilor Legii
  nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu
  modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE
  nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai
  2003 (au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50
  milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 • sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2019, inclusiv;
 • persoanele fizice sau juridice, care au calitatea de asociați sau acționari și care dețin mai multe
  societăți, nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • au capital social integral privat, sunt înregistrate în scopuri fiscale în România, își desfășoară
  activitatea pe teritoriul României și au sediul/punct de lucru în România;
 • sunt considerate întreprinderi autonome, legate sau partenere;
 • Activitatea pentru care se solicită finanțare este autorizată la Oficiul Național al Registrului
  Comerțului cu cel puțin 12 luni înainte de data înscrierii în program, conform art. 15 din Legea
  nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a
  persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
  precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările
  ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN Rev. 2;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat conform certificatului de atestare fiscală eliberat prin
  sistemul informatic Patrimven, sau solicitat prin clarificări, la momentul semnării acordului de
  finanțare. Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili în cadrul programului;
 • Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciții financiare
  consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr.
  1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din
  Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și
  completările ulterioare, și 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii
  care desfășoară activități de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost.
  Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și
  indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene.
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere
  operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității la momentul înscrierii
  și nu intră într-una din stările menționate pe toată perioada de derulare a programului;
 • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / AIMM /Consiliului Concurenței sau
  unui alt furnizor de ajutor de stat/ de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau,
  în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța
  integral recuperată, cu dobânzile și penalitățile aferente;
 • Contractează un credit de investiții la banca parteneră, în condițiile băncii și ale prezentului
  program.
 • Menține sau suplimentează numărul de angajați existenți la data depunerii documentației de
  decont pentru o perioadă de minim 6 luni de la data emiterii de către AIMM a acordului de
  plată. Registrul salariaților din Revisal va fi depus la momentul decontului trebuie să conțină
  angajații activi, suspendați și încetați și trebuie emis în luna calendaristică în care se depune documentația de decont. În cazul în care, în perioada menționată, acestea se vacantează din
  diverse cauze, beneficiarul este obligat ca, în termen de maximum 45 de zile, să ocupe
  locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul minim pentru care a primit finanțare.

Cheltuieli eligibile:

 1. echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe4
  descrise în grupele 2.1 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru), 2.2.
  aparate și instalații de măsurare, control și reglare și 2.3. mijloace de transport din H.G.
  2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare
  a mijloacelor fixe; În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele
  corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, xbody
  și de forță. În funcție de tipul beneficiarului, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe
  este de 2.500 lei cu TVA (pentru neplătitorii de TVA) și de 2.500 lei fără TVA (pentru plătitorii
  de TVA);
 2. echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității
  pentru care solicită finanțare; Exemple de echipamente specifice pentru eficientizarea
  energetică: generatoare de energie, boilere industriale de înaltă eficiență, pompe, sisteme de
  ventilație, sisteme de încălzire/răcire, arzătoare industriale, schimbătoare de căldură industriale,
  surse neintreruptibile de energie UPS, cazane/centrale în condensare pe gaz, sisteme de
  cogenerare și trigenerare, sisteme de măsurare și monitorizare a utilităților, sisteme de panouri
  fotovoltaice, mini-eoliene.
 3. tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare
  a deșeurilor industriale;
 4. Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și
  materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
 5. Site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting,
  cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare
  desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate
  centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile,
  licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.
 6. autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G,
  conform Ordinului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 2224/2020
  pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a
  vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2;
 7. (1) Achiziționarea de spații de comerț și spații de prestări servicii. Valoarea activului ce
  urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert
  evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de comerț/ prestări servicii.
  (2) Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la
  momentul achiziției, cât și pe toată durata de derulare a Programului.
  (3) În categoria spații mobile de comerț/prestări servicii sunt incluse și corturile pentru
  organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de comerț/prestări servicii
  nu este necesar raport ANEVAR.
 8. Garanțiile și comisioanele acordate de instituțiile financiare nebancare creditelor de
  investiții contractate în cadrul programului;
 9. Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim
  10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile, care vor fi plasate astfel:
  – una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu
  vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);
  – una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu
  vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea
  (fațada stradală, intrare în clădire etc).

Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților
care sunt necesare desfășurării activității codului CAEN Rev 2 pentru care se solicită finanțare.

Cheltuielile privind avizele sau alte taxe, inclusiv TVA, ambalarea, transportul
echipamentelor/ utilajelor și punerea în funcțiune a utilajelor / echipamentelor nu sunt eligibile.

Ajutor financiar:

 • Valorea ajutorului financiar este este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile,
  dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea unui credit de învestiții contractat la instituția de
  credit parteneră.
 • Valoarea creditului de investiții solicitat prin program pentru cheltuieli
  eligibile este de minimum 250.000 lei.
 • Accesul la finanțare în cadrul programului se face conform principiului “primul venit –
  primul servit;

Domenii de activitate eligibile:

  1811 Tipărirea ziarelor;
  1812 Alte activitati de tipărire n.c.a
  1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
  1814 Legătorie și servicii conexe
  1820 Reproducerea înregistrărilor
  33 Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
  36 Captarea, tratarea și distribuția apei
  37 Colectarea și epurarea apelor uzate
  38 Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor
reciclabile
  39 Activități și servicii de decontaminare
  42 Lucrări de geniu civil
  43 Lucrări speciale de construcții
  45 Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a
motocicletelor
  46 Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete
  47 Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
  49 Transporturi terestre și transporturi prin conducte
  50 Transporturi pe apă
  51 Transporturi aeriene
  52 Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi
  53 Activități de poștă și de curier
  55 Hoteluri și alte facilități de cazare
  56 Restaurante și alte activități de servicii de alimentație
  58 Activități de editare
  59 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări
audio și activități de editare muzicală
  60 Activități de difuzare și transmitere de programe
  61 Telecomunicații
  62 Activități de servicii în tehnologia informației
  65 Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din
sistemul public de asigurări sociale)
  66 Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de
pensii
  68 Tranzacții imobiliare
  69 Activități juridice și de contabilitate
  70 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de
management și de consultanță în management
  71 Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică
  72 Cercetare-dezvoltare
  73 Publicitate și activități de studiere a pieței
  75 Activități veterinare
  77 Activități de închiriere și leasing
  78 Activități de servicii privind forța de muncă
  80 Activități de investigații și protecție
  81 Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri
  82 Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal
întreprinderilor
  85 Învățământ
  87 Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială, cu cazare
  88 Activități de asistență socială, fără cazare
  90 Activități de creație și interpretare artistică
  91 Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale
  93 Activități sportive, recreative și distractive
  95 Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc
  96 Alte activități de servicii
  97 Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

Ghid final

Solicită consultanță prin formularul de CONTACT sau la numărul: 0740262799
Pentru a fi la curent cu ultimele știri, ne poți urmări pe Facebook sau Linkendin