Skip to content

Programul Microindustrializare

Condiții

 • Firma înființată până cel târziu la data de 31.12.2019, inclusiv;
 • Alocația financiară nerambursabilă este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea unui credit de învestiții contractat la instituția de credit parteneră.
 • Bugetul estimat pentru implementarea măsurii în intervalul 2024-2027 este de 340.000.000 lei, reprezentând 85.000.000 lei pentru fiecare an, numărul estimat de beneficiari pentru această perioadă fiind de 680, reprezentând câte 170 pentru fiecare an.  Accesul la finanțare în cadrul programului se face conform principiului primul venit – primul servit.
 • Contractează un credit de investiții la banca parteneră, în condițiile băncii și ale prezentului program;
 • Menține sau suplimentează numărul de angajați existenți la data decontului pentru o perioada de 6 luni;
 • Domenii eligibile: producție.

Criterii de eligibilitate Microindustrializare:

 • Sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare;
 • Sunt IMM-uri, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei);
 • Sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2019, inclusiv;
 • Persoanele fizice sau juridice, care au calitatea de asociați sau acționari și care dețin mai multe societăți, nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • Au capital social integral privat, sunt înregistrate în scopuri fiscale în România, își desfășoară activitatea pe teritoriul României și au sediul/punct de lucru în România;
 • Sunt considerate întreprinderi autonome, legate sau partenere;
 • Activitatea pentru care se solicită finanțare este autorizată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel puțin 12 luni înainte de data înscrierii în program, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN Rev. 2;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat conform certificatului de atestare fiscală eliberat prin sistemul informatic Patrimven, sau solicitat prin clarificări, la momentul semnării acordului de finanțare. Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili în cadrul programului; 
 • Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică și 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene. În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim menționat după caz, întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon.
 • Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității la momentul înscrierii și nu intră într-una din stările menționate pe toată perioada de derulare a programului;
 • Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / AIMM /Consiliului Concurenței sau unui alt furnizor de ajutor de stat/ de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile și penalitățile aferente;
 • Contractează un credit de investiții la instituția/instituțiile de credit parteneră/partenere, în condițiile băncii și ale prezentului program;
 • Menține sau suplimentează numărul de angajați existenți la data depunerii documentației de decont, pentru o perioadă de minim 6 luni de la data emiterii de către AIMM a acordului de plată.

Cheltuieli eligibile:

 • Echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru), 2.2. aparate și instalații de măsurare, control și reglare și 2.3. mijloace de transport din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe; În funcție de tipul beneficiarului, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe este de 2.500 lei cu TVA (pentru neplătitorii de TVA) și de 2.500 lei fără TVA (pentru plătitorii de TVA);
 • Echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității pentru care solicită finanțare; Exemple de echipamente specifice pentru eficientizarea energetică: generatoare de energie, boilere industriale de înaltă eficiență, pompe, sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, arzătoare industriale, schimbătoare de căldură industriale, surse neintreruptibile de energie UPS, cazane/centrale în condensare pe gaz, sisteme de cogenerare și trigenerare, sisteme de măsurare și monitorizare a utilităților, sisteme de panouri fotovoltaice, mini-eoliene, inclusiv lucrări de eficientizare energetică a spațiilor de producție aflate în proprietatea societății aplicante. Dovada tipului de proprietate a spațiilor de producție pentru care se solicită finanțarea de lucrări de eficientizare energetică se va face la momentul depunerii documentației la banca pentru care a optat în vederea obținerii creditului de investiții. Nu sunt considerate titlu de proprietate contracte de închiriere, comodat, sau orice altă formă de cedare a dreptului de folosință a spațiului de producție;
 • Tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale;
 • Site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete;
 • Autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 2224/2020 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2;
 • Achiziționarea de spații de lucru și spații de producție. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de derulare a Programului.
 • Garanțiile acordate și comisioanele aplicate de instituțiile financiare nebancare creditelor de investiții contractate în cadrul programului;
 • Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile, care vor fi plasate astfel:
  • una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc); 4 Conform art. 1, alin. (1) din Hotărârea nr. 276 din 21 mai 2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe 
  • una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).  

Ajutor financiar:

 • Valorea ajutorului financiar este de 500.000 lei dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului solicitat de la banca partenera.
 • Valoarea creditului nu poate fi mai mica de 250.000 lei.

Domenii de activitate eligibile:

Sunt eligibile în cadrul Programului societățile care desfășoară activități autorizate în condițiile prezentei proceduri de implementare, pe codurile CAEN Rev. 2 aferente următoarelor diviziuni:

 • 10 Industria alimentară;
 • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • 15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite;
 • 17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;
 • 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059. 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgică;
 • 25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini utilaje și instalații – cu excepția societăților care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului și muniției;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 8 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.;
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
 • 31 Fabricarea de mobilă;
 • 32 Alte activități industriale n.c.a. 

Ghid în consultare publică

Solicită consultanță prin formularul de CONTACT sau la numărul: 0740262799
Pentru a fi la curent cu ultimele știri, ne poți urmări pe Facebook sau Linkendin