Skip to content

Program național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM 2023 – 2026

Beneficiari eligibili:

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 • microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală și/sau al căror bilanț anual nu depășește 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderi mijlocii ‐ care au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală de până la 50 milioane euro și/sau al căror bilant nu depășește  43 milioane euro, echivalent în lei.

Încadrarea solicitanților eligibili în categoria de întreprinderi mari:

 • întreprinderi mari – întreprinderi care nu îndeplinesc criteriile prevăzute in anexa I la R(UE) nr.651/2014 pentru a fi considerate IMM.
 • Finanțator: Guvernul României
 • Programul INVESTALIM va fi derulat de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). 

Finanțare

 • Bugetul maxim al schemei este de 590,0 milioane euro, astfel:
 • credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2023 – 2026;
 • credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2024 – 2031. ATENȚIE! Proiectele de investiții a căror valoare totală se situează sub valoarea de 2.500.000 lei nu sunt eligibile pentru finanțarea cu ajutor de stat pe această schemă.
 • Bugetul anual mediu al schemei este de aproximativ 147,5 milioane euro.

Coduri CAEN eligibile

 • 1011 – Prelucrarea si conservarea cărnii;
 • 1012 – Prelucrarea si conservarea cărnii de pasare;
 • 1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare);
 • 1020 – Prelucrarea si conservarea peștelui, crustaceelor si moluștelor;
 • 1031 – Prelucrarea si conservarea cartofilor;
 • 1032 – Fabricarea sucurilor de fructe si legume;
 • 1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.;
 • 1041 – Fabricarea uleiurilor si grăsimilor;
 • 1051 – Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor;
 • 1061 – Fabricarea produselor de morărit;
 • 1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie;
 • 1081 – Fabricarea zaharului.

Eligibilitatea solicitanților

 • Pot beneficia de ajutor de stat în baza Programului întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:
 • sunt înregistrate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la înregistrarea întreprinderilor;
 • realizează o investiţie iniţială în România, respectiv investiție inițială în favoarea unei noi activitati economice, în unul dintre sectoarele prevăzute în Anexă 1 la ghidul solicitantului;
 • nu intră în categoria “întreprinderilor în dificultate” definite conform art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
 • nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
 • nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost deja executate şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, conform prevederilor legale în vigoare;
 • nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
 • nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • sunt înregistrate cu sediul social in Romania.
 • Întreprinderile beneficiare ale proiectelor derulate în cadrul intervențiilor DR-22 – Investiţii în condiţionarea, depozitarea şi procesarea produselor agricole şi pomicole și DR-23 – Investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare şi produse transformate, altele decât cele prevăzute în anexa 1 la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, nu sunt eligibile pentru accesarea ajutorului de stat prin prezenta schemă pentru aceeași activitate aferentă unui cod CAEN.
 • Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza Programului dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile prevăzute mai sus (art. 7 din OUG nr. 65/2023), precum şi următoarele criterii de eligibilitate (conform art. 8 din OUG 65/2023):
 • au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate;
 • au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.
 • Întreprinderile nou-înfiinţate pot beneficia de ajutor de stat în baza Programului, dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile prevăzute la art. 7 din OUG 65/2023, precum şi următoarele criterii de eligibilitate:
 • au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;
 • nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau au desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli eligibile referitoare la active corporale
 • Cheltuieli eligibile referitoare la active necorporale

Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

 • să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primeste ajutorul;;
 • să fie amortizabile;
 • să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi să rămână asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea investiţiei, respectiv 3 ani in cazul IMM;
 • să fie achiziţionate în condiţiile de piaţa de la terți care nu au legături cu cumpărătorul.

Criterii de evaluare

 • Valoarea investiţiei;
 • Investiţia iniţială;
 • Sectoare de activitate vizate de investitie;
 • Locaţia realizării investiţiei;
 • Rentabilitatea cifrei de afaceri în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate , în cazul întreprinderilor în activitate;
 • Valoarea capitalului social subscris şi vărsat, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate.

Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM se implementează în perioada 2023 – 2026 prin Schema de ajutor de stat INVESTALIM.

Depunerea dosarului

Depunerea şi înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în termen de 30 de zile calendaristice, respectiv în intervalul 27 octombrie 2023, ora 08:30 – 27 noiembrie 2023, ora 16:30.

Încărcarea cererilor de acord pentru finanțare în format electronic se va realiza pe site-ul www.afir.ro

Solicită consultanță prin formularul de CONTACT sau la numărul: 0740262799
Pentru a fi la curent cu ultimele știri, ne poți urmări pe Facebook sau Linkendin